استحکام دهنده بتن MPS200
شرح
افزودني است که به دليل فرمولاسيون خاص خود منجر به آب دوست شدن مصالح مي شود و به دليل وجود فيلرهايي با اندازه نانو در آن استحکام فراواني به بتن مي دهد. هدف از طراحي اين محصول جايگزين کردن بخشي از سيمان طرح اختلاط و پايين آوردن هزينه ها مي باشد. براي رسيدن به استحکام زياد به دليل محدوديت در مصرف سيمان، افزودني استحکام دهنده بسيار مناسب است.
کاربرد
انواع سيمان
قطعات پيش ساخته سنگين
بتن پيش تنيده و قابل پمپ
بتن آماده
بتن مسطح
راهنماي استفاده
دز مصرف اين محصول از 5/0 تا 5 کيلوگرم براي 100 کيلوگرم سيمان است. اين محصول در مرحله قبل از اضافه کردن آب به بتن بايد به طرح اختلاط اضافه گردد. مقدار بهينه در مصرف MPS 200 فقط پس از انجام آزمايش با در نظر داشتن شرايط محلي مؤثر به کارايي مخلوط و خصوصيات مکانيکي مورد نظر بتن قابل تعيين است.

Description
An additive, that’s because of its special formulation, causes the materials to become hydrophilic. And because of its Nano-sized filters it gives an extra resistance to the concrete.
The purpose of making this product is for replacing some parts of the mixed concretes and reducing the costs. In addition, for gaining extra resistance and because of the limits in using this additive, using this strengthener can be beneficial.
Uses
Different kinds of concretes
Heavy prefabricated pieces
Pre-stressed and pumpable concrete
Readymade concrete
Reinforced concrete in general
Usage guide
For using this product, apply 0.5 to 5 kilograms for every 100 kilograms of concrete. Before adding water, this product must be mixed with the concrete.
The optimum size in using MPS 200 can only be measured after conducting experiments with consideration of effective local conditions and mechanical features in the concrete.

اخبار
مشاوره
تماس با مشاوران فروش:

مهندس اقلامي:09126663260

مشاوره اينترنتي: www.shimibetonasia@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | تماس با ما | نقشه سایت